กศน.ตำบลหนองอ้อเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประถม ,ม.ต้น, ม.ปลาย ในเดือน เมษายน 2556 นี้

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์


                
                                            รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  


เปิดรับสมัครนักศึกษากศน.
                         กศน.อำเภอบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ใหม่ ***เรียนฟรี***
                    เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2556
                   **ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   ใช้เวลาเรียน ระดับละ 2 ปี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เอกสารสิ่งที่ต้องเตรียมคือ

 
                   1. วุฒิการศึกษา  พร้อมถ่ายสำเนา  1 ใบ
                   2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                   3. บัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
                   4. ทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ

                   5 .ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้นำมาด้วย

 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570, 08-9912-9102

ประชาสัมพันธ์

       รายงานกิจกรรมกศน.ตำบลเปิดรับสมัครเทียบระดับการศึกษารายงานกิจกรรมกศน.ตำบล
      กศน.อำเภอบ้านโป่ง ประกาศรับสมัครเทียบระดับการศึกษา**1,500.-บาท**
       
ได้วุฒิ ป.6,ม.ต้น(ม.3),ม.ปลาย(ม.6)
            - อายุ 20 ปีขึ้นไป
            - ต้องมีอาชีพ 1 ปีขึ้นไป

         
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  ***ไม่ต้องมาเรียน จบภายใน 6 เดือน***

การสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

            การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต
แต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                          คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
          ๑.  มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
          ๒.  มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
          ๓.  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบ
ที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
          ๔.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของ
สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา
ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี   นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
        ๕. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
                   
                          หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน
      ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่
เทียบระดับการศึกษา ดังนี้
          ๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ  ไม่สวมหมวก(รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ๑ รูป
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
          ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดง
หลักฐาน หนังสือเดินทาง
          ๔.  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
         กรณีหลักฐานตามข้อ ๒. ๓. และ ๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า
          ๕.  หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
           ๖.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ     
        **กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบ ถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ      
                          ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา
            ๑. ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา
            อนึ่ง  หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน
            ๒. ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในรุ่นนั้น ๆ
                          วิธีสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
              บุคคลใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน ครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาได้ที่ กศน.อำเภอบ้านโป่ง
 โทร. 032-201570, 08-9485-6404
        สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570,
08-9912-9102

ประชาสัมพันธ์

ด่วน**รับจำนวนจำกัด**
 
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง เปิดรับสมัครเทียบระดับ "หลักสูตรจบ ม.6 ใน 8 เดือน
 รับสมัครเทียบระดับ "หลักสูตรจบ ม.6 ใน 8 เดือน  **1,500.-บาท**
  รับผู้จบวุฒิ ป.6 เป็นต้นไป
              -  อายุ 20 ปีขึ้นไป
              ต้องมีอาชีพ 3 ปีขึ้นไป
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2556
                    ** ไม่ต้องมาเรียน **                
   
               สนใจสอบถามและสมัครได้ที่   
 กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) 
            โทร. 0-3220-1570, 08-9912-9102

 

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556


เส้นทางการเรียนรู้ชุมชนที่มีการเชื่อมโยง
1. ศูนย์กศน.ตำบลหนองอ้อ เป็นสถานที่ต้อนรับบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปจัดแสดงองค์ความรู้ต่างๆ
2.ฐานป.ปลานั้นหายาก-เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ปลานานาชนิดรวมทั้งปลานั้นหายากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3 ฐานตามหา ป ปลา เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะพันธ์ปลา

ความเป็นมา

          เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยใช้อาคาร อบต.หลังเก่าเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้หนองอ้อโมเดลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลัษณ์ของคนในหมู่บ้าน ตำบล และเป็นแหล่งบริการชุมชนตำบลด้านต่างๆ เป็นศูนย์ประสานกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนการก่อกำเนิด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เวทีประชาคมหลายครั้ง เพื่อให้ผู้นำในชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหนองอ้อโมเดล เป็นศูนย์เรียนรู้มีการค้นหารวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านและได้กำหนด
เส้นทางการเรียนรู้ชุมชนที่มีการเชื่อมโยง